Детали за Портфолиото

Интерактивна Мрежа за Образование и Ресурси

Интерактивна Мрежа за Образование и Ресурси

Детали за Проектот

Веб сајтот е креиран за невладина организација која делува на Балканот и интернационално на јакнењето на човечките права, демократијата, меѓу-етничкото разбирање и толераниција.

Одете на проектот